Prijava in odjava prehrane

PRIJAVA NA OBROKE

Starši oz. zakoniti zastopniki svojega otroka prijavijo na obroke šolske prehrane preko portala eAsistent ali s pisno prijavnico. učenca na šolsko prehrano. Pri tem morajo biti natančno izpolnjene vse rubrike, sicer bomo prijavnico zavrnili. S podpisom prijave se naročnik prehrane zavezuje, da bo redno in pravočasno poravnal stroške prehranjevanja in morebitnih zamudnih obresti. 

V primeru neporavnanih obveznosti ima izvajalec pravico učencu ukiniti ekonomski program prehrane, nastali dolg pa sodno izterjati. 

Naročnik prehrane lahko prijavo kadar koli pisno prekliče, razen malice. 

ODJAVA

Šolsko prehrano (zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico) lahko odjavijo starši oz. skrbniki ali pa jo odjavi učenec sam (velja za učence od 6. do 9. razreda).  

Za pravočasno odjavo se šteje, če se obrok odjavi zjutraj, in sicer najkasneje do 8. ure. Za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, obrok odjavi učitelj – vodja dejavnosti. Kadar je učenec bolan oz. odsoten daljše obdobje, morajo starši odsotnost učenca takoj sporočiti in odjaviti prehrano. 

Preden se vaš otrok po izostanku vrne v šolo, ga morate ponovno prijaviti na prehrano. Prepozno odjavljene ali sploh neodjavljene obroke so starši dolžni v celoti plačati, tudi če je prehrana delno ali v celoti subvencionirana. 

EVIDENTIRANJE PREVZEMA KOSILA

Vsi učenci se morajo ob prevzemu kosila evidentirati s kartico za prevzem kosil. Učenci, ki nimajo kartice za kosilo, kosila ne bodo mogli prevzetiNeevidentirana in ne odjavljena kosila je potrebno plačati po polni ceni kosila tudi, če je kosilo subvencionirano.

PLAČILO ŠOLSKE PREHRANE

Starši oz. zakoniti skrbniki dobijo položnice do 8. dne v vsakem mesecu; do 18. v mesecu morajo biti položnice plačane. Stroški prehrane se obračunavajo po dejanski prisotnosti. V primeru, da obveznosti do konca meseca ne bodo poravnane, bomo do poravnave dolga ekonomski program ukinili brez predhodnih obvestil, saj je na položnici razvidno stanje vaših finančnih obveznosti do šole. Za vse informacije v zvezi s plačili lahko pokličete v računovodstvo  na telefonsko številko 01 830 31 47.

POMEMBNO

Starše opozarjamo, da vse v zvezi z uveljavitvijo pravice do subvencije šolske malice in kosila urejajo direktno na Centru za socialno delo.

Vodja šolske prehrane:
Teja Strlič